Virowend vum Nationalfeierdag

Calendar
Musikalesch Aktivitéiten
Date
22.06.2023 19:15

Schedule

19h:15 Minutes
RDV
um Parking rue de l’église
19h:30 Minutes
Opstellung
vun den Veräinert
19h:45 Minutes
Départ Cortège
20h:00 Minutes
Te Deum
20h:30 Minutes
Niedrleeën vun der Gerrbe
beim Monument nieft der Kirch. Sonnerie aux Morts an duerno Ons Hèemecht spillen
21h:15 Minutes
Klengen Concert